0

Matematik dersi birçok öğrenci tarafından zor ve can sıkıcı, öğretmenler tarafından ise öğretimi zor ve öğrenci ilgisi düşük bir ders olarak görülmektedir (Öcalan, 2004; Peker ve Mirasyedioğlu, 2003).Matematik dersi, eğitim hayatının ilk basamağından itibaren bizlere eşlik etmekte ve bu noktada ilköğretim yıllarındaki matematik öğretimi büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin önyargı ile yaklaştıkları bir ders olduğu için matematik öğretimi, eğitimde odak noktalarından biri haline gelmiştir. Etkili matematik öğretimi birden çok değişken ile ilişkilidir. Öğretmen ve öğrenci nitelikleri, programın niteliği, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim materyalleri, sınıfın fiziki koşulları ve daha birçok unsur bir araya geldiğinde etkili bir öğretimden söz edilmektedir (Çakmak, 2004).

Eğitim öğretim faaliyetlerinde bilişsel özelliklerin geliştirilmesi kadar duyuşsal özelliklerin de geliştirilmesi önemlidir. Duyuşsal alanın boyutları olan ilgi, güdülenmişlik, kaygı, benlik, tutum gibi psikolojik yapılar bilişsel alanı da etkilemektedir (Akdemir, 2006). Pehlivan’a göre (1997) tutum, belirli koşullarla etkileşim sonucu elde edilen çeşitli duygusal yaşantıların bireyde organize olmuş düşünsel yapıları oluşturması ve bu sayede tepkide bir yapılanmanın ortaya çıkmasıdır.

Matematiğe Yönelik Tutum ve Başarı

Öğrencinin matematiğe dair yaşadığı deneyimler, onun matematiğe yönelik olumlu ya da olumsuz tutum geliştirmesine neden olacaktır. Tutumların davranışı yönlendiren bir güce sahip olduğu düşünülürse matematiğe yönelik tutumlar ile matematik başarısı arasında da bir ilişkinin varlığından söz edilebilir (Akdemir, 2006).


Zihinsel ve duygusal süreçler birbirine kenetlenmiş, sıkı bir ilişki halindedir. Öğrenci derste öğrendiği bilgileri unutsa bile, o derse olan tutumlarını, duygularını unutmaz. Eğitiminde tutumlara önem verilmesinin bir diğer sebebi ise tutumların etkisiyle öğrencilerde ortaya çıkabilecek davranışlardır.  Matematik dersine karşı olumlu tutum oluşması, öğrencinin o derste daha fazla gayret göstermesine aksi bir durumda o dersten uzaklaşmasına neden olabilir.


Eğitim alanında yapılan tutum ile ilgili çalışmalar incelendiğinde sınıf seviyesi ve yaş arttıkça, matematik dersine karşı olumlu tutumların azaldığı gözlemlenmiştir. Öte yandan matematiğe karşı tutumun ve bu tutumun başarı üzerindeki etkisinin erkek ve kız öğrenciler için aynı olduğu, cinsiyete göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar (Johnson, 2000; Katrancı, 2009; Tapia ve Marsh, 2000; Yenilmez ve Özabacı, 2003; Yücel ve Koç, 2011) matematik tutumu ile matematik başarı düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Bu bilgiler ışığında matematiğe yönelik tutumunun olumlu yönde gelişmesi beraberinde matematik başarısını da getirir önermesini ortaya atabiliriz. Ayrıca bu kavramlar birbirinden ayrık olmadığı için matematikte başarılı olan öğrencilerin, matematiğe karşı olumlu tutum geliştireceklerini de söylemek mümkün.

Sonuç olarak öğrenci, yaşadığı olumlu(veya olumsuz) deneyimler (anne,baba ve öğretmen davranışları, derste kullanılan yöntemler, başarısızlık korkusu vb.) doğrultusunda matematik dersine karşı olumlu (veya olumsuz) tutum geliştirir. Gelişen bu tutumlar öğrencilerin duygu, düşünce ve davranış biçimlerini dolayısıyla da başarı düzeylerini etkilemektedir.


Peki matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmek ve başarıyı arttırmak için ne yapmalı?

Öğrencinin matematiğe karşı geliştirdiği tutum üzerinde çevrenin de (anne, baba, öğretmen, okul kültürü, sosyal çevre vb.) etkisi vardır. Bu noktada bireyin çevresine de görevler düşmektedir. Aile, öğretmen ve okuldaki diğer eğitim çalışanları işbirliği içerisinde olmalı ve tutumu olumsuz yönde etkileyecek davranışlardan kaçınmaları gerekmektedir. Araştırmacılar öğrencinin akademik başarısını etkileyen faktörleri en genel haliyle 3’e ayırarak kategorize etmiştir:

  • Öğretmenden kaynaklı faktörler (Öğretmenin derse ve öğrencilere yönelik tutumu, kullandığı öğretim yöntem ve teknikleri vb.)
  • Öğrenciden kaynaklı faktörler (Öğrencinin aile yapısı, derse yönelik ilgi ve tutumu, cinsiyeti, dili, ırkı, sosyo-ekonomik düzeyi vb.)
  • Okul kültürü (Okulun başarı düzeyi, müdürün yaklaşımı ve öğretmenler üzerindeki etkisi, okuldaki sosyo-kültürel faaliyetler vb.)

Görülmüştür ki bu faktörler arasında öğrenci üzerinde en etkili olanı (%72 oranında) öğretmenden kaynaklı faktörlerdir. Öğretmen bilişsel hedeflere ulaşmada öğrencilerinin duyuşsal özelliklerinin öneminin farkında olmalı ve derslerini buna göre planlamalıdır (Yücel ve Koç, 2011). Yılın başında öğrencilere ‘matematiğe yöneliktutum ölçeği’ uygulaması ve bu tutum ölçeği sonuçları doğrultusunda matematiği sevdirmeye yönelik farklı yöntem teknikler kullanılması önerilebilir. 

Dolayısıyla matematik öğretmenleri tutumu etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmalı ve öğretim uygulamalarında bunlara yer vermelidirler.

Öğrencilerin matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerinde yapılabilecek diğer bir eylem de öğretimin bireyselleştirilmesidir. Öğrencilerin öğrenme stillerine yönelik yapılan öğretim, onların matematiği daha kolay anlamasını sağlarken aynı zamanda başarıyı ve tutumları da olumlu yönde etkileyebilir. Öğretimi bireyselleştirmede kullanılan en etkili yöntemlerden biri, çoklu ortam olanakları sağlamasından dolayı teknoloji destekli öğretimdir. Teknoloji destekli öğretim matematiğin en çok korkulan soyut kavramlarını somutlaştırarak öğretimin kolaylaşmasına yardımcı olur. Ayrıca günümüz çocuklarının bilgisayar oyunlarına düşkünlüğü göz önüne alınırsa oyun-tabanlı bilgisayar destekli öğretimin tutumları olumlu yönde geliştireceği ve başarıyı arttıracağı aşikardır.


Birçok öğrenci matematik konularının nerelerde işlerine yarayacaklarını sorgulamaktadır. Bu bilgi eksikliği matematik dersinin soyut, günlük yaşamdan uzak bir ders gibi algılanmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada öğretmenler derslerinde sadece bilgi aktarmakla yetinmeyip kazanılacak bilgi ve becerilerin öğrencilerin günlük veya gelecekteki mesleki hayatları ile diğer derslerindeki kullanım alanlarına da değinmelidirler. Ayrıca matematik felsefesi ve matematik tarihine değinmekte öğrencilerin ilgi ve merakını arttırmada, matematiğin gerekliliğini ve hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu kavramalarını sağlamada etkili bir yöntemdir.


Özetle geleneksel yöntemler yerine öğrenciyi aktif kılabilecek ve matematiğin gerekçesini algılatabilecek çağdaş yaklaşımların kullanımı, yapılan eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini arttıracaktır. Öğretmenler; öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, matematikten zevk alacak şekilde öğrenme etkinlikleri düzenleyerek, matematiğin güncel ve mesleki hayattaki uygulama alanlarını örneklendirerek, öğrencilere çözebilecekleri problemlerle başarı duygusu tattırarak ve matematiğin eleştirel düşünme ve akıl yürütme becerilerinin gelişimindeki rolünü vurgulayarak matematiğe karşı olumlu değer yapısının gelişmesini dolayısıyla da matematik başarı düzeyinin artmasını sağlayabilirler (Hannula, 2002; Malmivouri, 2006; Yılmaz, Akbaba-Altun ve Olkun, 2010; Yücel ve Koç, 2011).


Kaynakça

Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Çakmak, M. (2004). İlköğretimde Matematik Öğretimi ve Öğretmenin Rolü. http://www.matder.org

Hannula, M. (2002). Attitude toward mathematics: Emotions, expectations, and values. Educational Studies in Mathematics, 49, 25–46.

Johnson, R. M. (2000). Gender differences in mathematics performance. Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, USA.

Katrancı, Y. (2009). Cinsiyet, yaşam standardı ve matematik başarısı ile matematiği yönelik tutum arasındaki ilişki. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir.

Malmivouri, M. (2006). Affect and self-regulation. Educational Studies in Mathematics, 63, 149–164.

Öcalan, T. (2004). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.

Pehlivan, H.(1997). Tutumların Doğası ve Öğretimi. Çağdaş Eğitim. 233: 46-48.

Peker, M., & Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 157–166.

Saban, A.(2004). Öğrenme ve Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Tapia, M., & Marsh, G. E. (2000). Effect of gender, achievement in mathematics, and ethnicity on attitudes toward mathematics. Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, Bowling Green, KY, USA.Yenilmez, K., & Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 132–146. http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr adresinden 5 Temmuz 2009 tarihinde indirilmiştir.

Yılmaz, Ç., Akbaba-Altun, S., & Olkun, S. (2010). Factors affecting students’ attitude towards Math: ABC theory and its reflection on practice. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4502–4506.

Yücel, Z., & Koç, M. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Tutumlarının Başarı Düzeylerini Yordama Gücü ile Cinsiyet Arasındaki İlişki. Ilkogretim Online, 10(1).


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

hate hate
0
hate
confused confused
2
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı